پایان نامه

مقاله رایگان c (3449)

-1-5-2 رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد17-2-5-2 ﻓﻴﻮز17-3-5-2 رﻟﻪﻫﺎ18-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ23-1-6-2 اﺻﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی23-2-6-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف23-3-6-2 ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺟﻬﺖ دار24حﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ-4-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ24ورودیﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ:25-5-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ26-6-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3450)

-2-1-3 مدارات خط توزیع شده61-2-3 تطبیق شبکه های مایکروویو 61…………………………..-3-3 تقویت کننده های مایکروویو61-1-3-3 تقویت کننده های مایکروویوی از نظر ساختار62-2-3-3 تقویت کننده های مایکروویوی از نظر ساختار مداری62-3-3-3تقویت کننده های مایکروویوی از نظر عملکرد62-4-3 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3447)

-1 مدارات مایکروویو گسسته. (MDCs) 1 یک مدار گسسته شامل عناصر جداگانه ای است کهتوسط سیم های هادی به هم وصل می شوند. مدارات گسسته همچنان در سیستم های مایکروویو پرتوان بسیار مفید هستند .-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3437)

2-6-1- فرکانسها در پلاسما312-6-2- سرعتها در پلاسما322-7- گرم کردن پلاسما332-7-1- گرمایش مقاومتی332-7-2- گرمایش از طریق فشرده سازی352-7-3- گرمایش توسط تاثیر میدان‌های الکترومغناطیسی352-7-4- گرمایش توسط تزریق پرتو خنثی362-8- گرمای همجوشی ذرات باردار362-9- روشهای بررسی پلاسما372-10- فشار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3426)

مراجع:69فهرست شکلهاصفحهشکل1-1: طول موج نور بر حسب قطر ذره که حوزه آنالیز را مشخص می کند.4شکل1-2: وابستگی بین پرتو نور فرودی، شکست و بازتابش در مرز دو محیط7شکل1-3: اصول اولیه کنترل موقعیت در انبرکهای نوری.11شکل1-4:نیروی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3438)

2-3 مدل لایه نشانی تصادفی همراه با نرم سازی282-4 همبستگی در طول فرآیند رشد292-5تعاریف متداول در رشد سطح302-5-1 ناهمواری302-5-2 رابطه مقیاس332 – 6 فرکتال342-6-1 تاریخچه و معرفی فرکتال342-6-2 انواع فرکتال362-6-2-1 فرکتال همسانگرد362-6-2-2 فرکتال ناهمسانگرد392- 7 ادامه مطلب…

By 92, ago